ДГ "МЕЧО ПУХ" – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ. СЕВЛИЕВО

Уведомявам Ви, че  в ДГ „Мечо Пух“, с П. Славейков е свободно  долу посоченото работно място:

1. ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ – 4 ЧАСА В ОСНОВНА БАЗА С. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ

І. Изисквания за заеманата длъжност “Помощник възпитател“:

  1. Образование – средно или основно

IV.Необходими документи:

1. Заявление за постъпване на работа

2.Трудови книжки, копие от лична карта

2.Диплома

3.Медицинско свидетелство и документ за липса на заболявания по Наредба № 4

4.Автобиография

5.Свидетелство за съдимост / при назначаване на работа/

6. Удостоверение за банкова сметка / при назначаване на работа/

7. Декларация-съгласие за достъп до лични данни

V. Вид и основание за сключване на договора:

“Помощник възпитател“: чл. 68, ал.1 т.1, т.2 и във връзка с чл. 70 от КТ

VI. Начин на подбор: по документи

По преценка на директора, допуснатите кандидати може да бъдат поканени на

събеседване, за което ще бъдат уведомени допълнително.

        Свободното работно място е обявено в Дирекция „Бюро по труда – гр. Севлиево, като е подадена Заявка с Изх.№ 111/08.05.2024г. със срок за подаване на документи от 13.05.2024 г. до 23.05.2024 г. включително от 10,00 ч. до 17,00 ч. в стая 206 в община Севлиево при Цветелина Чилова – ЗАС, тел: 0877163071

Лицето ще бъде назначено считано от 03.06.2024г.

С уважение,