ДГ "КАЛИНА" - ТРЯВНА

На основание чл.257, ал.1 от ЗПУО обявявам свободно работно място за длъжност – УЧИТЕЛ/СТАРШИ УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА, считано от 12.09.2022 г.

Брой свободни работни места: едно.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше - степен „бакалавър“,“магистър“ или присъдена професионална квалификация „детски учител“ или „детски и начален учител“;
 • Професионално направление – „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“;
 • Трудов договор – един по чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от Кодекса на труда;
 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление до директора на детската градина;
 • Мотивационно писмо;
 • Документ за самоличност – копие и оригинал;
 • Професионална автобиография (CV) – европейски формат;
 • Копие на трудова книжка;
 • Копие от документ за завършено висше образование и документи доказващи получена професионална квалификация.
 • Документите се приемат на място в сградата на Детска градина „Калина“ – гр. Трявна, ул. „Възрожденска“ 14 от 18.07.2022г. до 19.08.2022г. между 08:30 и 16:30 часа.
 • Лице за контакт – Ирина Чукова – директор на ДГ „Калина“

Тел: 0893 310 770 и 0897 823 071

 

С уважение,

Ирина Чукова

Директор на ДГ „КАЛИНА“