ПТГ "Д-Р Н. ВАСИЛИАДИ" - ГАБРОВО / 5 свободни позиции

    Във връзка с обезпечаване на образователно-възпитателния процес през учебната  2022/2023 година, Ви уведомявам за следните СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА:

 

Длъжност:

    1. Учител, общообразователен учебен предмет - История и цивилизации          

 Брой свободни работни места: 1/ едно/

 Място на работа: ПТГ „Д-р Никола Василиади“- гр. Габрово

 Изисквания за заемане на длъжността:

  Образование: Направление  „История“ , придобита професионална квалификация  учител      по история. 

  Вид трудов договор: Безсрочен – чл.67 ал.1 т.1 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

  Работно време: Пълно работно време

2. Учител, общообразователен учебен предмет - „ Биология и здравно образование“

  Брой свободни работни места: 1 /едно/

  Образование: Направление  „Биология“ , придобита професионална квалификация  учител по биология и здравно образование.. 

  Вид трудов договор: Безсрочен – чл.67 ал.1 т.1 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

  Работно време: Пълно работно време

      3 . Учител, общообразователен учебен предмет - Български език и литература

Брой свободни работни места: 1 /едно/

  Образование: Направление  „Филология“ , придобита професионална квалификация  учител по български език и литература. 

  Вид трудов договор: Безсрочен – чл.67 ал.1 т.1 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

  Работно време: Пълно работно време

     4. Учител, общообразователен учебен предмет - Математика- лектор

  Образование: Направление  „Математика“ , придобита професионална квалификация  учител по математика. 

  Вид трудов договор: Срочен – чл.114 от КТ

  Работно време: Непълно работно време / 216 часа /

     5.  Учител професионална подготовка, теоретично обучение. Професионално направление „Електроника и автоматизация“

Брой свободни работни места: 1/ едно/

Образование: Направление  „Електронна техника“  , придобита професионална квалификация  учител , инж. Електротехника и електроенергетика . 

Вид трудов договор: Безсрочен – чл.67 ал.1 т.1 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

  Работно време: Пълно работно време 

  Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за назначаване до директора на училището
  2. Автобиография
  3. Копие от диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и свидетелство за професионална квалификация и/или други документи

 ( съгласно чл.4 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.).

  1. Документи, удостоверяващи липсата на заболявания по чл.2 от Наредба 4 от 2016 г.

 При постъпване на работа:

  1. Свидетелство за съдимост
  2. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност

Дата на постъпване: 01.09.2022 г.

Документите за кандидатстване ще се приемат от 13.07.2022 година  до 16.08.2022 година /вкл./ от 9.00 до 16.00 часа в канцеларията на ПТГ „Д-р Никола Василиади“-Габрово.

Подборът на педагогическите специалисти ще се извърши по документи. 

 

 

 

 С УВАЖЕНИЕ,

 КОРНЕЛИЯ МОТОВА

 Директор  на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ гр.Габрово