СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО / 4 свободни позиции

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО,  чл. 31, ал.1, т.14 от Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КАКТО СЛЕДВА:

 

1. Длъжност:­­ УЧИТЕЛ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

 / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА/

Брой свободни работни места: 1  щатна бройка

Мястото е свободно, считано от 07.09.2022г.

Място на работа: СУ „Васил Левски” гр.Севлиево

Изискване за заемане на длъжността:

1/Образование: ВИСШЕ

2/Специалност и квалификация: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, 

УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4/Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение №1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Вид трудов договор: чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда / срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя/.

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи при кандидатстване:

1/Заявление до директора на училището;

2/Автобиография/ CV;

3/ Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

Необходими документи   при постъпване на работа:

1/Документ за самоличност;

2/Карта за предварителен медицински преглед; 

3/Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  11.07.2022г. до  26.07.2022г. включително в сградата на СУ „Васил Левски”, гр.Севлиево, ул.Уилиам Гладстон № 23, стая № 224.

 

2. Длъжност:­­ УЧИТЕЛ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ/МАТЕМАТИКА/

Брой свободни работни места: 1  щатна бройка

Мястото е свободно, считано от 07.09.2022г.

Място на работа: СУ „Васил Левски” гр.Севлиево

Изискване за заемане на длъжността:

1/Образование: ВИСШЕ

2/Специалност и квалификация: МАТЕМАТИКА, УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4/Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение 1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Вид трудов договор: чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда / срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя/.

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи при кандидатстване:

1/Заявление до директора на училището;

2/Автобиография/ CV;

3/ Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

Необходими документи   при постъпване на работа:

1/Документ за самоличност;

2/Карта за предварителен медицински преглед; 

3/Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  11.07.2022г. до  26.07.2022г. включително в сградата на СУ „Васил Левски”, гр.Севлиево, ул.Уилиам Гладстон № 23, стая № 224.

 

3. Длъжност:­­  УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ /1-4 клас/.

Брой свободни работни места: 2  щатни бройки

Местата са свободни, считано от 12.09.2022г.

Място на работа: СУ „Васил Левски” гр.Севлиево

Изискване за заемане на длъжността:

1/Образование: ВИСШЕ

2/Специалност и квалификация: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4/Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение 1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Вид трудов договор: чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда / срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя/.

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи при кандидатстване:

1/Заявление до директора на училището;

2/Автобиография/ CV;

3/ Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

Необходими документи   при постъпване на работа:

1/Документ за самоличност;

2/Карта за предварителен медицински преглед; 

3/Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  11.07.2022г. до  26.07.2022г. включително в сградата на СУ „Васил Левски”, гр.Севлиево, ул.Уилиам Гладстон № 23, стая № 224.

 

4. Длъжност:­­  УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ /1-4 клас/.

Брой свободни работни места: 1  щатни бройки

Мястото е свободно, считано от 12.09.2022г.

Място на работа: СУ „Васил Левски” гр.Севлиево

Изискване за заемане на длъжността:

1/Образование: ВИСШЕ

2/Специалност и квалификация: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4/Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение 1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Вид трудов договор: чл.68, ал.1,т.3 от Кодекса на труда.

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи при кандидатстване:

1/Заявление до директора на училището;

2/Автобиография/ CV;

3/ Документи,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

Необходими документи   при постъпване на работа:

1/Документ за самоличност;

2/Карта за предварителен медицински преглед; 

3/Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  11.07.2022г. до  26.07.2022г. включително в сградата на СУ „Васил Левски”, гр.Севлиево, ул.Уилиам Гладстон № 23, стая № 224.

 

Телефони за връзка: Директор: 0675/3-33-03; 0884540515.

 

Тома Томев

Директор на СУ ”Васил Левски”-Севлиево