СУ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" – ДРЯНОВO / 3 свободни позиции

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.14 от Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /ДВ. Бр.61 от 02.08.2019 г./ на министъра на образованието и науката

О Б Я В Я В А М СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА:

1. Длъжност: Работник в кухня

 • Брой свободни работни места: една щатна бройка
 • Мястото е свободно, считано от: 01.09.2022 г.
 • Място на работа: СУ ”Максим Райкович” – град Дряново
 • Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование: средно
 • Изискван трудов стаж /не е задължително условие/:
 • Вид трудов договор: по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ (срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя);
 • Работно време : пълно – 8 часа.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за назначаване до директора на училището;
 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография/CV;
 • Копия от документите, удостоверяващи завършена степен на образование;

При постъпване на работа:

 • Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.

            Документите за кандидатстване ще се приемат от 05.08.2022 г. до 19.08.2022 г. до 16.00 часа в сградата на СУ”Максим Райкович” гр. Дряново, адрес: гр. Дряново, ул.Васил Левски” № 16 от технически секретар.

            Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и чрез събеседване.

            Телефон за връзка: 0676/7-21-56

2. Длъжност: Учител в група за Целодневна организация на учебната дейност /І-ІV клас/

 • Брой свободни работни места: една щатна бройка
 • Мястото е свободно, считано от: 01.09.2022 г.
 • Място на работа: СУ ”Максим Райкович” – град Дряново
 • Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование: висше
 • Специалност и квалификация: Начална училищна педагогика;
 • Изискван трудов стаж /не е задължително условие/;
 • Други: Необходимите компетентности, съгласно Приложение 1 към чл.10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Вид трудов договор: по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ (срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя);
 • Работно време : пълно – 8 часа.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за назначаване до директора на училището;
 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография/CV;
 • Копия от документите, удостоверяващи завършена степен на образование;

При постъпване на работа:

 • Карта за предварителен медицински преглед,във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.

Документите за кандидатстване ще се приемат от 05.08.2022 г. до 19.08.2022 г. до 16.00 часа в сградата на СУ”Максим Райкович” гр. Дряново,адрес: гр. Дряново, ул.Васил Левски” № 16 от технически секретар.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и чрез събеседване.

Телефон за връзка: 0676/7-21-56

3. Длъжност: Заместник-директор учебна дейност

 • Брой свободни работни места: една щатна бройка
 • Мястото е свободно, считано от: 25.08.2022 г.
 • Място на работа: СУ ”Максим Райкович” – град Дряново
 • Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование: висше на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и професионална квалификация „учител“; да притежава компетентности, съгласно Приложение № 4 към чл.42, ал.2, т.3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Вид трудов договор: по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ (срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя);
 • Работно време : пълно – 8 часа.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за назначаване до директора на училището;
 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография;
 • Копия от документите, удостоверяващи завършена степен на образование.

При постъпване на работа:

 • Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.

Документите за кандидатстване ще се приемат от 05.08.2022 г. до 19.08.2022 г. до 16.00 часа в сградата на СУ”Максим Райкович” гр. Дряново,адрес: гр. Дряново, ул.Васил Левски” № 16 от технически секретар.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и чрез събеседване.

Телефон за връзка: 0676/7-21-56. 

 

 

 

С уважение:

Катерина Стефанова

Директор на СУ ”Максим Райкович”

гр. Дряново