ОУ "СТЕФАН ПЕШЕВ" – СЕВЛИЕВО

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.31, ал.1, т.14 от Наредба № 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и  другите педагогически специалисти

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Длъжност:     УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ  ДЕН / (V-VI КЛАС)УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ  ДЕН / (V-VI КЛАС) КЛАС)

Брой свободни работни места:    1 щатна бройка

Мястото е  свободно, считано от 12.09.2022г.

Място на работа:   ОУ «Стефан Пешев» - гр.Севлиево

Изискване за заемане на длъжността:

    1/Образование :  висше

    2/Специалност и квалификация: Общообразователен учебен предмет

    3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

    4/Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение 1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. за  статута и  професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Вид трудов договор: чл. 68, ал.1, т.3, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда /срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя/

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими  документи за кандидатстване:

   1/заявление до директора на училището;

   2/СV

   3/документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

Необходими документи при постъпване на работа:

   1/карта за предварителен медицински  преглед, свидетелство за съдимост – при първоначално постъпване на  работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

   2/Удостоверение за липса на заболявания   съгласно чл.2 от Наредба № 4 от 2016 г.

Документите за кандидатстване ще се приемат от 18.08.2022г. до 29.08.2022г. включително в сградата на ОУ „Ст.Пешев“, гр.Севлиево,  ул „Росица“ № 16.

 

С уважение,

Емилия    Неделчева

Директор на ОУ «Ст. Пешев»

гр.Севлиево