ЦПЛР "КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – ГАБРОВО" - ГАБРОВО

О Б Я В А

ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ обявява свободно работно място по чл.68, ал.1 т.3 от КТ (по заместване, до завръщане на титуляра), във връзка с чл. 70 от КТ със срок на изпитване до 6 /шест/ месеца в полза на работодателя, за длъжността КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ (непедагогически персонал, Код по НКПД: 2423 6009), с продължителност на работното време 4 /четири/ часа- следобед. Длъжността е свободна считано от 10.10.2022 г. Заплащане 515 лв.

Основна цел на длъжността:

 • Предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища на територията на област Габрово;
 • Информира и консултира ученици, родители и граждани;
 • Предоставя методическа подкрепа на педагогическите специалисти в училищното образование за провеждане на дейности по кариерно ориентиране в училище.

Изисквания към кандидата:

 • Образование - висше, образователно - квалификационна степен бакалавър / магистър;
 • Инициативност и енергичност;
 • Добра компютърна грамотност, комуникативност, социални умения, организационни умения, отговорност, мобилност, умения за работа в екип;
 • Възможност да пътува до училищата в общините на област Габрово.

Допълнителни умения и квалификации, които могат да се считат за предимство, но не са задължителни:

 • Завършено обучение по кариерно ориентиране и консултиране и/или придобит сертификат от обучение по международно признати програми за кариерно ориентиране и консултиране;
 • Професионален опит, придобит в областта на кариерното ориентиране, в психологическото консултиране, в системата на училищното образование или при работа с деца и ученици.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване до Директора на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“, свободен текст;
 • Професионална автобиография (CV);
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
 • Копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност, релевантни на позицията (при наличие на такива);
 • Копие от трудова книжка (при наличие на стаж);
 • Медицинско свидетелство и удостоверение, че кандидата не се води на диспансерен учет за психично заболяване ще се изискват при постъпване на работа!

 

Оригиналите на документите се представят за сравнение с копието!

          Документите се подават на адрес: гр.Габрово, пл. „Възраждане“ №3 (сградата на Община Габрово), ет.3, стая №323 в ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ от 14.09.2022 г.  до 27.09.2022 г. (включително), от 8:30 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа.

          Лице за контакт: Пенко Атанасов – Директор, тел. за връзка: 066 988 889.

*** Екипът често пътува до училищата в област Габрово и не винаги е на разположение в офиса. Обадете се преди да донесете документите, за да уговорим удобен за двете страни ден и час.

Подборът ще се проведе в два етапа:

 • I-ви етап: подбор по документи,
 • II- ри етап: събеседване

 

Предоставянето на личните данни е доброволно! Тяхното обработване и ползване в процеса по подбор, както и съхраняването им ще се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.