ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" – ГАБРОВО

На основание чл. 31, ал. 1, т. 14 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

Длъжност: РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Брой свободни работни места: 1 щатна бройка

Мястото е свободно, считано от 10.02.2023 г.

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: Висше образование, специалност-специална педагогика или друга специалност с професионална квалификация „учител“;
 2. Специалност и квалификация: ресурсен учител;
 3. Изискван трудов стаж /не е задължително условие/;
 4. Други: Необходимите компетентности, съгласно приложение № 1 към чл. 5 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г.;
 5. Вид трудов договор: чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ /срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя/;
 6. Работно време: пълно - 8 часа.

 

 Необходими документи:

 1. Заявление до директора;
 2. Автобиография;
 3. Документи удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;
 4. Документ удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба № 4/2016 г.
 5. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

При постъпване на работа:

Карта за предварителен медицински преглед /при назначаване на работа/;

свидетелство за съдимост – при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца

Документите за кандидатстване ще се приемат от 18.01.2023 г. до 06.02.2023 г. до 14:00 часа. В ДГ“Първи юни“ – Габрово,  ул. „Мирни дни” №1, тел.: 066/804 528; Директор: 0879002466

 

Румяна Василева

Директор на ДГ “Първи юни“