ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ. СЕВЛИЕВО

Уведомявам, че в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – с. П. Славейков има следното свободно работно място:

Учител общообразователен предмет  МАТЕМАТИКА  – 1 щ. б.

Мястото е по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда.

Изисквания за заемане на длъжността:

 

  1. Образование: висше /бакалавър, магистър/
  2. Специалности и квалификация: математика
  3. Необходими документи: съгласно КТ

- Заявление за заемане на длъжността;
- Професионална автобиография;

- Копие от документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;
- Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/;

- Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Срок за подаване на документи: От 28.02.2023 г. до 22.03.2023 г. вкл.

Документи се приемат в дирекцията от 8.30 ч. до 15.30 ч. до 22.03.2023 г. вкл.

Мястото е свободно, считано от 27.03.2023 г.

Лице за контакти: Маргарита Тинкова– директор

Справки и информация: GSM 0882402461

 

С уважение, 

Маргарита Тинкова

Директор на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий»

с. Петко Славейков, общ. Севлиево