СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" – СЕВЛИЕВО

На основание чл.31, ал.1, т.14 от Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

Длъжност:­­ ОГНЯР / РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Брой свободни работни места: 1  щатна бройка / 0,5 щат огняр / 0,5 работник, поддръжка на сгради/

Мястото е свободно, считано от 25.09.2023г.

Място на работа: СУ „Васил Левски” гр.Севлиево

Изискване за заемане на длъжността:

1/Образование: СРЕДНО   

2/Специалност и квалификация: Правоспособност за работа с котли с високо налягане и природен газ.

3/Изискван трудов стаж /не е задължително условие/

4/Други: не

Вид трудов договор:  чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от КТ / срок за изпитване 6 месеца/.

Работно време:  пълно работно време 8 /осем / часа;

Необходими документи за кандидатстване:

1/заявление  до директора на училището;

2/CV;

3/ документ  за завършено средно образование, квалификация.

Необходими документи   при постъпване на работа:

1/Документ за самоличност;

2/Карта за предварителен медицински преглед; 

3/Свидетелство за съдимост - при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

4/Удостоверение от банка с номер на банкова сметка.
Документите за кандидатстване ще се приемат от  11.09.2023г. до  19.09.2023г. включително в сградата на СУ „Васил Левски”, гр.Севлиево, ул.Уилиам Гладстон № 23, стая № 224.

Телефони за връзка: Директор: 0675/3-33-03; 0884540515.

 

Тома Томев

Директор на СУ ”Васил Левски”-Севлиево