Бюджет 2024

 pdficon  Бюджет 2024
 pdficon  B3_03.2024
 pdficon   B3_06.2024
 pdficon   B3_09.2024
 pdficon   B3_12.2024

Регистър на декларациите по ЗПК

 


ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Декларации на новопостъпили директори към 21.03.2024г.

 


 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

                      


 

Бюджет 2023

 pdficon  Бюджет 2023
 pdficon  B3_03.2023
 pdficon   B3_06.2023
 pdficon   B3_09.2023
 pdficon   B3_12.2023