Проект "Образование за утрешния ден"

 


На 20.01.2023 г. в конферентната зала на хотел „Балкан“, Габрово, се проведе информационен ден за представяне на единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“, организиран от Регионално управление на образованието – Габрово. На събитието присъстваха повече от 60 педагогически специалисти от всички училища на областта.

Електронната платформа е разработена в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството  на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи  към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Основни дейности по проекта са обученията за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Проектът стартира през учебната 2019/2020 година в училищата със създаването на клубове по интереси за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците. Всички училища получиха интерактивни дисплеи, съчетаващи в себе си интерактивна дъска, компютър и проектор. Като част от дейностите на проекта през последни две години голям брой педагогически специалисти от областта преминаха обучение за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, програмиране, киберсигурност, защита на интелектуална собственост и др.

Дейностите по проекта ще продължат с обучение на учители по всички учебни предмети в дигитални умения за работа с дигитални ресурси и създаване на дигитално съдържание за учебния процес

Учителите ще могат да ползват готово интерактивно образователно съдържание, което ще улесни и промени начина на преподаване, ще направи уроците по-интересни и атрактивни и ще мотивира допълнително ученици и учители.

Новата платформа дава възможност на учителите и сами да създават дигитално учебно съдържание – уроци, упражнения, тестове. За изработването им те ще имат възможност да ползват огромен обем от налични електронни ресурси – текстове, изображения, интерактивни презентации, 3D модели, видео и аудио клипове, виртуална и добавена реалност.

В "Дигиталната раница" учениците ще открият интерактивни уроци и дигитални образователни пособия, онлайн упражнения, домашни и тестове. Съдържанието на "раницата" предоставя възможност и за персонализирано дигитално съдържание, определено от учител към конкретен ученик.

Чрез платформата родителите също ще получават конкретна информация какво учат децата им, какви са оценките им и седмичната им програма.


В платформата "Образование за утрешния ден" има ново меню "Указания", в което са публикувани УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“.


Прикачване на допълнителни споразумения

Съобщение!

   Напомняме, че е необходимо в електронната платформа да бъдат прикачени сключените допълнителни споразумения с ръководителите на клубове, счетоводителите и директорите на училища. Ако това не е направено     до настоящия момент, срокът е до 15 април 2020 г.

Дистанционно обучение в клубовете по интереси

  Уважеми госпожи и господа,

Във връзка с извънредното положение обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България Ви информирам, че изпълнението на Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ може да продължи изпьлнението на дейността чрез провеждането на занимания по интереси във виртуални класни стаи.

Отчитането на часовете ще се извършва след провеждане на часа/часовете във виртуалната класна стая чрез платформата за отчитане на Проекта, така както се отчитат и при физическото присъствие на учениците.

За допълнителни указания моля следете съобщенията на електронната платформа.


ВАЖНО! Прекратява се регистрирането на новосформирани клубове по интереси

Поради достигане на максимално определените индикативни стойности – 45 000 за брой ученици, включени в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, се прекратява регистрирането на новосформирани клубове.

До 29 февруари 2020 г. следва да бъде въведена информацията в електронната платформа за вече сформираните клубове по интереси във Вашето училище.


 

Крайна дата за въвеждане на темите на занятията

До 29 февруари 2020 г. следва да бъде въведена информацията в електронната платформа за създадените клубове по интереси във Вашето училище. 

Това включва – въвеждане на програмата за обучение на групата от ръководителя на клуба за целия период на занятията, утвърждаването й от директора на училището, въвеждане на всички ученици от групата.

След тази дата единствено директорът може да отключва програмата като корекция ще може да се прави само на датата на дадено занятие.

Обръщаме внимание, че присъствията следва да се въвеждат регулярно от ръководителя.


 

   СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“