НП „Mотивирани учители и квалификация“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - НП „Mотивирани учители и квалификация“


Национална програма „Mотивирани учители и квалификация“ съгласно приложение № 6

Модул 2 „Обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсен учител“ и „учител по религия“

Модул 2 обхваща дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „учител по религия“ и „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели.

Процедурата за подбор, образеца на заявление и проекта на договор може да се изтегли от сайта на МОН. Срок за подаване на заявлението към РУО до 10.06.2022 г.


Провеждане на онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Допълнителна информация, ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg  както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.