ДГ ”МЕЧО ПУХ” – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ. СЕВЛИЕВО /3 свободни позиции/

Уведомявам Ви, че  в ДГ „Мечо Пух“, с П. Славейков са СВОБОДНИ ДОЛУПОСОЧЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

1.Учител, СРГ – база с изнесено обучение с. Кормянско

2.Готвач -4 часа в база с изнесено обучение с. Добромирка

3.Помощник възпитател – основна база с. Петко Славейков

І . Изисквания за заеманата длъжност “Учител, Старши учител“:

1. Образование –висше, магистър или бакалавър

2. Специалност – Предучилищна педагогика, Предучилищна педагогика с музика или чужд език, Предучилищна педагогика с логопедия и Предучилищна и начална училищна педагогика.

ІІ. Изисквания за заеманата длъжност “Готвач“:

  1. Образование – средно или основно с професионална квалификация „Готвач“

ІІІ. Изисквания за заеманата длъжност “Помощник възпитател“:

  1. Образование – средно или основно

IV.Необходими документи:

1. Заявление за постъпване на работа

2.Трудови книжки, копие от лична карта

2.Диплома и документ за правоспособност

3.Медицинско свидетелство и документ за липса на заболявания по Наредба № 4

4.Автобиография

5.Свидетелство за съдимост / при назначаване на работа/

6. Удостоверение за банкова сметка / при назначаване на работа/

7. Декларация-съгласие за достъп до лични данни

V. Вид и основание за сключване на договора:

“Учител, Старши учител“-  чл. 67, ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ

“Готвач“: - чл. 68, ал. 1, т. 3  и във връзка с чл. 70 от КТ

“Помощник възпитател“: чл. 68, ал.1 т.1, т.2 и във връзка с чл. 70 от КТ

VI. Начин на подбор: по документи

По преценка на директора, допуснатите кандидати може да бъдат поканени на

събеседване, за което ще бъдат уведомени допълнително.

        Свободните работни места са обявени в Дирекция „Бюро по труда – гр. Севлиево, като е подадена Заявка с Изх.№ 10  /26.09.2023г. със срок за подаване на документи от 02.09.2023 г. до 06.09.2023 г. включително от 10,00 ч. до 17,00 ч. в стая 206 в община Севлиево при Цветелина Чилова – ЗАС, тел: 0896050261

Лицето ще бъде назначено считано от 09.10.2023г.

 

 

 

С уважение,

Силвия Попова-Директор  ДГ ”Мечо Пух” с. П. Славейков