КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ в дирекция „ИНСПЕКТИРАНЕ“ за длъжността „Главен инспектор“

НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ в дирекция „ИНСПЕКТИРАНЕ“ за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатнa бройкa

Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

-  Декларация по чл. 17, ал. 3, ал. 1 от НПКПМДС по образец.