Заповеди на Началника на РУО - Габрово


 


ЗАПОВЕД № РД-06- 132/12.05.2020 r. за утвърждаване на списък на подходящи сгради, зали и местата в тях за провеждане на държавни зрелостни изпити - сесия май-юни, на учебната 2019-2020 година


Правото на представително облекло на директорите на училища, центровете за подкрепа на личностното развитие и регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование в област Габрово