Програми и проекти

   


Провеждане на онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Допълнителна информация, ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg  както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.


Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПНОИР) съгласно изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове провежда обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001- 3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР. Целта на процедурата е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Повече информация и проектът на документите са публикувани на интернет страниците на УО на ОПНОИР и ИСУН 2020.


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“


Платформата за НП "Иновации в действие" може да се достъпи на адрес: https://www.ischools.bg/

Информация за програмата може да намерите на сайта на МОН в секция "Програми и проекти".


 

 

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“;

 

Протоколи към Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“.

 


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА