Административни услуги и образци на документи

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР - УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РУО - ГАБРОВО


pdficon Правилник на устройството и функциите на РУО
pdficon Харта на клиента
pdficon Информация относно работното време на ЦАО и възможност за заплащане на предоставяните услуги на място в Центъра
pdficon ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2023г.
pdficon ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022г.
pdficon ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2021г.
pdficon ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2020г.
pdficon Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за административното обслужване
pdficon Административни услуги, предоставяни от РУО - Габрово
wordicon  Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионално управление на образованието - Габрово
pdficon Информация за признаване на документи, издадени от образователни институции на други държави за завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация
pdficon Заявление клас ново РУО - Габрово
pdficon Протокол устно заявление ново РУО - Габрово
pdficon Информация за издаване на удостоверения УП2 и УП3
pdficon Заявление УП2
pdficon Протокол устно заявление УП2
pdficon Заявление УП3
pdficon Протокол устно заявление УП3
pdficon Анкетна карта РУО - Габрово
pdficon Информация за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити
pdficon Заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити
pdficon Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити
pdficon Информация за издаване на дубликат за удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионалнаклалификация - 2870
pdficon Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи
pdficon Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи
pdficon Информация за издаване на служебна бележка за признаване на завършен  IV клас за целите на кaндидатстването в  V клас  за  места, определени с държавния план – прием – за учениците от училищата на чужди държави 
pdficon Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен  IV клас за целите на кандидатстването в  V клас на места, определени с държавния план – прием – за учениците от училищата на чужди държави - 2875
pdficon Протокол за приемане на устно заявление издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в  V клас на места, определени с държавния план – прием – за учениците от училищата на чужди държави  - 2875

  


Услуги в категорията "Образование или стаж в друга държава от Европейския съюз"