Административни услуги - от други образователни институции


 

pdficon  Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
pdficon Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
pdficon Издаване на диплома за средно образование
pdficon

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

pdficon

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

pdficon Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
pdficon

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

pdficon

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

pdficon

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

pdficon

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

pdficon

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

pdficon Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
pdficon

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)