Най-често задавани въпроси

  • 1. Желая да получа отговор на следния въпрос: Завършил съм Vклас в Оздравително училище в кв. Късовци. Откъде да си взема документ за завършен клас? Отговор: Здравейте, съгласно Заповед №РД-14-339/09.08.2017 година на МОН приемник на задължителната документация на закритото СУ "Ангел Кънчев" кв. Късовци е ОУ „Васил Левски“ град Плачковци, общ. Трявна. На основание чл.45 от Наредба № 8 от 11.08.2016 година за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование, ал.5 „В случай, че институцията, издала документа е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Същата институция издарави оригинален документ, когато такъв не е бил издаден от закритото училище.“ На сайта на РУО – Габрово в рубриката „Регистри, поддържани от РУО“ ще намерите регистър на училищата, които съхраняват задължителна документация на закрити образователни институции.

 

  • 2. Кога се подават заявления за признаване на квалификационни кредити? Отговор: Заявления за признаване на квалификационни кредити се подават през месеците февруари и юли от 1 до 10 число.

 

  • 3. Пишат ли се отсъствия на учениците, когато обучението се осъществява от разстояние в електронна среда? Отговор: Когато обучението е синхронно, т.е. учителят и учениците взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа, на учениците се пишат отсъствия за всеки учебен час, в който те не се включват. В случай, че провежданото обучение от разстояние в електронна среда е несинхронно и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.