Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.21-2022г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Насоки за кандидатстване по Конкурсна процедура 33.21-2022